2016

För 2016 har stiftelsen beslutat att bevilja anslag till följande tre forskare:

 

Martin Hallbeck (Linköpings Universitet) för projektet “The role of alpha-synuclein oligomer self-amplification, propagation and transmission in Parkinson´s disease and related diseases”.

Forskning under det senaste decenniet har visat att proteinet alfa-synuclein spelar en central roll i utvecklingen av Parkinsons sjukdom. I det här projektet vill Martin Hallbeck och hans medarbetare på Patologiska institutionen i Linköping studera hur denna skadeprocess uppstår och utvecklas, med focus på hur synuclein-proteinet klumpar ihop sig och hur det kan spridas från cell till cell. Studierna görs i cellkulturer och på möss, men resultaten kommer att ge viktig ny kunskap som kan ligga till grund för nya ideer och strategier för hur sjukdomsprocessen kan förhindras att uppstå och utvecklas.

Research during the last decade has shown that the protein alpha-synuclein plays a central role in the development of Parkinson´s disease. In this project Martin Hallbeck and his collaborators at the Department of Pathology in Linköping plan to explore how this disease process is initiated and spread, focusing on the mechanism underlying the aggregation of the synuclein protein, and how it is transmitted from cell to cell. These studies are performed in cell cultures and in mice, but the results will generate valuable new knowledge that can provide a basis for new ideas and strategies to prevent the development and progression of the disease process.

 

Daniella Ottosson (Lunds Universitet) för projektet “Functional assessment of novel cell therapies in Parkinson´s disease”.

Stamceller erbjuder en intressant ny möjlighet för reparation av skador i hjärnan, inte minst för att återställa funktion hos patienter med Parkinson´s sjukdom. Daniella Ottosson arbetar i en forskargrupp vid Wallenberg Neurocentrum i Lund som har utvecklat en metod att omprogrammera vanliga hudceller till transplanterbara dopaminerga nervceller. I det här projektet vill hon undersöka hur de nybildade nervcellerna fungerar och integreras efter transplantation, och hur väl de kan ersätta de förlorade dopaminerga nervcellerna i hjärnan på råttor med experimentell Parkinsons sjukdom. Ett viktigt steg på vägen mot en möjlig framtida reparativ behandlingsmetod.

Stem cells offer an interesting new possibility for repair of damage to the brain, not least for restoration of function in patients with Parkinson´s disease. Daniella Ottosson works in a team at the Wallenberg Neuroscience Center in Lund that has pioneered a new method for development of transplantable dopaminergic nerve cells based on re-programming of common skin fibroblasts. In this project she will study how the newly formed dopaminergic nerve cells function and integrate after transplantation, and how well they can replace the lost dopaminergic neurons in brains of rats with experimental Parkinsonism. An important step toward a possible future restorative therapy.

 

Karin Wirdefeldt (Karolinska Universitetssjukhuset, Solna) för projektet “Gastrointestinal aspects and PD risk: Epidemiological studies”.

Att Parkinson´s sjukdom inte bara drabbar hjärnan utan också involverar tarmen och tarmens funktioner har kommit att uppmärksammas under senare år. I det här projektet vill epidemiologen Karin Wirdefeldt studera i vad mån tarmoperationer, inflammatoriska tarmsjukdomar och tillstånd som ger en förändrad bakteriflora i tarmen, kan påverka risken för att utveckla Parkinson´s sjukdom. För den här studien utnyttjar hon en unik resurs som svenska forskare har tillgång till, de nationella registren, ffa patientregistret, läkemedelsregistret och tvillingregistret. En guldgruva för svensk epidemiologisk forskning.

During recent years it has become clear that Parkinson´s disease affects not only the brain but also the gut. In this project the epidemiologist Karin Wirdefeldt plan to study to what extent gut surgery, inflammatory bowel disease, and conditions that affect the gut bacterial flora, can influence the risk to develop Parkinson´s disease. For these studies she will make use of a unique resource that is available to Swedish reseachers, i.e. the Swedish national registers, foremost the patient register, the drug prescription register and the Swedish twin register. A real gold mine for epidemiological research in Sweden.