Stadgar

Stiftelsestadgar för Stiftelsen Parkinson Research Foundation

Fastställda av stiftelsens styrelse den 16 mars 2012

 

1 §
Stiftelsens namn ska vara Stiftelsen Parkinson Research Foundation.

2 §
Stiftelsens ändamål ska vara att främja forskning för utveckling av behandlingar med syfte att bromsa eller bota Parkinsons sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Stiftelsen ska också stödja forskning som resulterar i ny kunskap om orsaker till att individer utvecklar Parkinsons sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar.

Stiftelsens ändamål ska uppnås genom att stiftelsen lämnar anslag till enskilda disputerade forskare oavsett nationalitet, universitet eller institution. Bidrag kan också lämnas till institutioner vid högskola eller universitet. Anslag får lämnas till samma forskare/forskarteam vid flera tillfällen. Ansökningar om anslag kan granskas av ett vetenskapligt råd.

Utdelning av beslutade bidrag ska ske en gång per år och gärna vid ett årligt evenemang med koppling till Parkinsons sjukdom.

3 §
Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse som ska bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter. Minst en av styrelseledamöterna ska vara forskare inom området. Styrelseledamöterna utses för en mandattid av tre (3) år. Styrelsen förnyar sig själv. Ledamot kan omväljas för ny mandatperiod. Styrelsen utser ordförande inom sig.

Styrelsen kan besluta att knyta ett vetenskapligt råd till stiftelsen.

4 §
Stiftelsens medel består dels av de medel som överlämnats vid stiftelsens bildande, dels av medel som därefter tillförs stiftelsen genom anslag, gåvor, bidrag eller andra tillskott.

De medel som överlämnats i samband med stiftelsens bildande utgör bundet kapital.

5 §
Såväl avkastningen på stiftelsens tillgångar som dess kapital får användas till främjande av ändamålet, dock inte det bundna kapitalet.

Om styrelsen finner lämpligt kan stiftelsen avvecklas efter 10 år. Samtliga kvarvarande tillgångar ska vid en avveckling gå till stiftelsens ändamål. 

6 §
Stiftelsens kapital förvaltas av styrelsen och ska vara godtagbart placerat med beaktande av både behovet av god direktavkastning och möjlighet till värdestegring.

7 §
Gåvor till stiftelsen ska läggas till stiftelsens kapital om givaren inte föreskriver annat.

8 §
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

9 §
Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderåret.

10 §
Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper ska årligen granskas av revisor. Revisorn utses för en tid av tre (3) år med möjlighet till omval.

11 §
Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt stiftelselagen.

12 §
Ändring i dessa stadgar får göras av en enig styrelse utan tillstånd av myndighet. § 2 samt denna paragraf får dock inte ändras.

Stockholm den 16 mars 2012