2022

För 2022 har stiftelsen beslutat att stödja fyra forskningsprojekt med
sammanlagt 2 373 335 kronor.

Professorn vid Lunds universitet Tomas Deierborg beviljas stöd för sitt projekt Systemic inhibition of galectin-3 as a feasible therapeutic target for Parkinson´s disease. Anslaget uppgår till 923 335 kr.

Forskargruppen har visat att ett protein som kallas galectin-3 är involverat i försämringen av motoriska symtom och skador i nervceller genom interaktion med ett annat protein, alfa-synuklein, som är känt för att ansamlas vid Parkinsons sjukdom. Galectin-3 är förhöjt i blodet och hjärnan vid Parkinsons sjukdom. I projektet undersöks inflammatoriska effekter av galectin-3 injektioner och hur proteinet kan ta sig in i hjärnan. Dessutom studeras om injektioner av galectin-3-hämmare i möss med Parkinson kan fördröja sjukdomsutvecklingen. Detta är ett viktigt steg för att testa om dessa läkemedel kan användas för behandling av Parkinsons sjukdom i framtiden.

Docent Iben Lundgaard vid Lunds Universitet beviljas stöd för sitt projekt The role of glymphatic clearance in Parkinson’ disease. Anslaget uppgår till 450 000 kr.

I detta projekt undersöks ett system i hjärnan som upptäcktes för några år sedan, och vars uppgift är att avlägsna avfallsprodukter som hjärnan själv producerar, via cerebrospinalvätskan. I djurmodeller av Parkinsons sjukdom studeras om hämning eller stimulering av det glymfatiska systemet påverkar sjukdomsförloppet. Denna forskning kan i förlängningen leda till helt nya sätt att behandla Parkinsons sjukdom.

Professor Angela Cenci Nilsson är verksam vid Lunds universitet och ledamot av stiftelsens vetenskapliga råd och anmälde jäv i utvärdering av denna ansökan och har inte deltagit i det vetenskapliga rådets diskussion vid bedömningen av det beviljade projektet.

Docenten vid Karolinska Institutet i Stockholm, Karima Chergui, beviljas stöd för sitt projekt Modulation of NMDA receptor subunits for the treatment of Parkinson’s disease. Anslaget uppgår till 500 000 kr.

Målet är att klarlägga om funktionen av en särskild grupp av nervcellsreceptorer, NMDA receptorer, påverkas i dopaminceller innan de dör i genetiska modeller av Parkinsons sjukdom. Bland annat undersöks om en del av receptorn, dess GluN2D subenhet, kan användas i behandlingen av Parkinsons sjukdom genom att undersöka om möss som saknar GluN2D i dopamincellerna har symtom liknande de vid Parkinsons sjukdom, eller om dessa möss är skyddade från toxiner som kan ge en parkinsonliknande bild. Vidare undersöks om substanser som påverkar GluN2D minskar förlust av dopaminceller och minskar motoriska och icke-motoriska symtom vid experimentell Parkinsonism. Resultaten kan ge ny kunskap som kan leda till utveckling av nya läkemedel mot Parkinsons sjukdom.

Professor Per Svenningsson är verksam vid Karolinska Institutet och ledamot av stiftelsens vetenskapliga råd och anmälde jäv i utvärdering av denna ansökan och har inte deltagit i det vetenskapliga rådets diskussion vid bedömningen av det beviljade projektet.

Medicine doktor David Bäckström vid Umeå Universitet beviljas stöd för sitt projekt Genetic risk factors and disease-biomarkers in very early phases of Parkinson’s disease and atypical parkinsonism. Anslaget uppgår till 500 000 kr.

I projektet undersöks dels om sjukdomsrelaterade förändringar kan detekteras i blodet innan sjukdomen debuterar, och dels om inflammatoriska förändringar i den hjärnomgivande cerebrospinalvätskan påverkar symtom och förlopp av Parkinsons sjukdom. Förändringar i en speciell gen – GBA – har identifierats hos flera personer i Sverige med Parkinsons sjukdom och i projektet ingår fortsatta studier av denna genförändring. Slutligen studeras med extremt högupplösande mikroskopisk teknik hjärnvävnad från personer som avlidit i Parkinsons sjukdom och andra Parkinsonliknande sjukdomar. Denna forskning kan på sikt leda till bättre förståelse av bakomliggande sjukdomsprocesser vid Parkinson sjukdom, och i förlängningen utveckling av ny behandling.

Professor Lars Forsgren är verksam vid Umeå Universitet och ledamot av stiftelsens vetenskapliga råd och anmälde jäv i utvärdering av denna ansökan och har inte deltagit i det vetenskapliga rådets diskussion vid bedömningen av det beviljade projektet.