Jävsregler

Jävsregler för Stiftelsen Parkinson Research Foundation

Fastställda av stiftelsens styrelse den 16 mars 2012

 

1. Vad är jäv enligt Förvaltningslagen?

Jäv finns definierat i Förvaltningslagen (1986:223).

Enligt de inledande orden i 11 § gäller jävsreglerna den som ska handlägga ett ärende. Begreppet handlägga täcker inte bara den som deltar vid den slutliga handläggningen av ärendet utan även den som bereder ärendet. Avgörande här är om personen i fråga har varit inblandad i ärendet på ett sådant sätt att han eller hon kan tänkas ha påverkan på utgången av ärendet.

Nedanstående typer av jäv enligt förvaltningslagen som sannolikt kan vara relevanta för Stiftelsen Parkinson Research Foundation (nedan benämnt SPRF) är:

Sakägar-, intresse- och släktskapsjäv

Den som ska handlägga ett ärende är jävig om:

 • saken angår personen själv, dennes make, förälder, barn, syskon eller någon annan närstående.
 • ärendets utgång kan medföra synnerlig nytta eller skada för personen själv eller någon närstående till denne

Ställföreträdarjäv

Den som ska handlägga ett ärende är jävig om:

 • personen eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår
 • personen eller någon närstående är ställföreträdare för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång

Ombuds- eller biträdesjäv

Den som ska handlägga ett ärende är jävig om:

 • personen fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken

Grannlagenhets- eller delikatessjäv

Den som ska handlägga ett ärende är jävig om:

 • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till personens opartiskhet i ärendet

Exempel härpå kan vara:
–  nära samarbete i professionell mening
–  uppenbar vänskap eller ovänskap
–  beroendeförhållande av ekonomisk art
–  chefs-/medarbetarförhållande
–  engagemang i saken på ett sådant sätt att misstanke kan  uppkomma om opartiskhet

 

2. Jävsregler vid Stiftelsen Parkinson Research Foundation (SPRF) 

2.1 Varför jävsregler?

Jävsregler fyller funktionen att styra hur arbetet vid SPRF ska organiseras och bedrivas för att garantera en objektiv och opartisk hantering av ärenden. De fyller också funktionen av att skapa förtroende hos berörda och allmänhet.

2.2 SPRFs jävsregler

Ansvar för att jävsreglerna följs ligger dels på stiftelsen och dels på varje enskild handläggare.

SPRFs jävsregler utgår från Förvaltningslagen och de jävsregler som gäller vid den statliga myndigheten Vetenskapsrådet samt har kompletterat med följande:

 • Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne, ska självmant berätta det och det ska protokollföras
 • Medlemmar i SPRFs styrelse eller Vetenskapliga råd kan inte söka anslag
 • Jäv föreligger vid vetenskapligt samarbete och samproduktion som ägt rum under den senaste 5-årsperioden. En gemensam artikel är tillräckligt för att räknas som samproduktion. Jäv kan föreligga även under en längre tid än fem år om ett långvarigt nära samarbete förekommit
 • Undantag från 5-årsregeln kan göras vid samarbete i form av multicenterstudier eller gemensamt deltagande i större konsortier, till exempel EU-program, vilket bedöms från fall till fall
 • Doktorand- och handledarförhållande bedöms som jäv oavsett hur lång tid tillbaka samarbetet ägt rum

2.3 Exempel på situationer med påtaglig risk för jäv

Den enskilda situationen måste bedömas utifrån såväl arten som omfattningen av förhållandena och den tid som omfattas.

Följande situationer kan innebära en särskilt påtaglig risk för jäv och/eller kan uppfattas som riskabelt ur förtroendesynpunkt och opartiskhet och situationen måste därför noggrant granskas för att bedöma om jäv föreligger.

 • När en handläggare tillhör samma institution eller motsvarande självständig ekonomisk enhet som en sökande
 • När en handläggare i ett ärende inom ramen för PRFs engagemang samtidigt står i ett möjligt beroende förhållande till den sökande inom ramen för ett annat engagemang
 • När en handläggare har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete, till exempel i form av lärare- eller elevförhållande, eller gemensamt bedriven forskning, med en sökande

2.4 Förebyggande av jävsituationer

Jävsituationer vid SPRF förebyggs genom att:

 • Listor över ansökningar skickas av sekreteraren i det Vetenskapliga Rådet (VR) till medlemmarna i VR för handläggning. VRs ledamöter måste då de erhåller listan över ansökningar omedelbart till sekreteraren anmäla jäv eller risk för jäv

2.5 Procedurregler vid jäv

Vid en jävsituation ska följande åtgärder vidtas när ett ärende behandlas.

 • Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ärendet, dvs. han eller hon får varken deltaga i bedömning, diskussion eller beslut
 • Den som är jävig ska lämna mötet då ärendet diskuteras och beslut ska fattas
 • Jäv ska antecknas i protokollet
 • Även fall där jäv prövats men inte ansetts föreligga ska protokollföras
 • Om mötet inte protokollförs ska likväl jävsprotokoll föras

 

3. Förtroendefrågor

Förtroende hos berörda och allmänheten för att stiftelsen sköter sin uppgift på ett opartiskt sätt bygger inte bara på att jävsreglerna iakttas utan även på andra principer som därvid samverkar med jävsreglerna. Två sådana principer gäller öppenhet och dokumentation.

3.1 Öppenhet

På stiftelsens hemsida publiceras SPRFs jävsregler, ledamöter i styrelsen och VR. Där redovisas också de projekt som beviljats.