2015

Parkinson Research Foundation har 2015 beviljat två anslag på fem hundra tusen kronor (500 000kr) vardera. Det ena beviljade anslaget har gått till Andrea Varrone som är verksam vid Karolinska institutet med det aktuella projektet Imaging marker of nigrostriatal pathway in Parkinson´s disease.

Det andra anslaget har tilldelats Henrik Zetterberg verksam vid Göteborgs universitet med det aktuella projektet Characterisation and validation of disease-specific alpha-synuclein species in cerebrospinal fluid”.

Andrea Varrones projekt beskrivs kortfattat enligt följande:

Parkinsons sjukdom är en progressiv, neurodegerativ sjukdom karakteriserad av en förlust av nervceller i de delar av hjärnan som ansvarar för överföring av nervsignal via en signalsubstans som kallas dopamin. Mediciner som är tillgängliga i dagsläget lindrar symptomen genom att ersätta den låga koncentrationen av dopamin. Förlust av dopaminerga celler kan uppskattas genom att mäta mängden av ett protein som kallas dopamintranspörtoren (DAT). DAT finns i nervceller och nervbanor. Genom avbildnings- tekniken positronemissionstomografi (PET) kan distribueringen av DAT undersökas. PET-Centrum vid Karolinska Institutet har ett PET-system (HRRT) med en högupplösning och kvalitativ mätmetod som är i världsklass. I det här projektet planerar vi att använda HRRT för att mäta DAT i olika delar av hjärnan och i nervbanor hos patienter med Parkinsons sjukdom. Syftet med studien är att utvärdera DAT som biomarkör vid förlust av dopamin celler och kartlägga förloppet av dopaminbrist hos Parkinsons sjukdom. Som biomarkör är DAT viktig vid bedömning och behandling av patienter med Parkinsons sjukdom. Biomarkören kan också användas för att objektivt utvärdera effekter av nya behandling strategier vid Parkinsons sjukdom

Stiftelsens motivering för anslaget är: Ett innovativt imaging-projekt som öppnar för nya möjligheter att förutse och följa sjukdomens progress, och de underliggande degenerativa hjärnförändringarna, hos patienter med Parkinsons sjukdom.

 

Henrik Zetterbergs projekt kan kortfattat beskrivas enligt följande:

Biokemiska förändringar i hjärnan kan studeras genom likvoranalyser (ryggvätskeanalyser). Biomarkörer i likvor används nu för tiden i klinisk rutin för att understödja diagnos av Alzheimers sjukdom, men dessvärre finns inte motsvarande biomarkörer för Parkinsons sjukdom. Likvoranalyser av proteinet alfa-synuklein som fälls ut i specifika hjärnregioner vid Parkinsons sjukdom, visar endast marginella skillnader mellan Parkinsonsjuka och friska kontroller och alfa-synuklein har därför inte kunnat föras in i klinisk rutin. Proteinet amyloidbeta som fälls ut i hjärnan vid Alzheimers sjukdom, fungerade som en biokemisk markör för Alzheimers först då specifika metoder för det sjukdomskopplade fragmentet amyloidbeta1-42 utvecklades. Tidigare metoder hade mätt total-amyloidbeta och då kunde man inte se några skillnader mellan patienter med Alzheimers sjukdom och kontroller. Detta projekts övergripande mål är därför att identifiera sjudomskopplade alfa-synukleinfragment och utveckla metoder för att kunna analysera dessa i likvor. Vi kommer att använda oss av riktad proteomik, dvs. ”fiska ut” alfa-synuklein med antikroppar och identifiera/analysera fragmenten med masspektrometri. För att få reda på vilka alfa-synukleinfragment som är kopplade till sjukdom kommer först proteinet studeras i hjärnvävnadsextrakt och likvor från patienter med Parkinsons sjukdom och från friska kontroller. Förhoppningen är att specifika alfa-synukleinfragment i likvor skall kunna understödja tidig diagnos och fungera som en likvorbiomarkör för Parkinsons sjukdom.

Stiftelsens motivering för anslaget är: Ett frontline-projekt som syftar till att utveckla en ny metod för tidig diagnos och studier av sjukdomens utvecklingsförlopp baserat på analys a specifika fragment av det sjukdomsframkallande proteinet alfa-synuclein.