2020

För 2020 har stiftelsen beslutat att stödja tre forskningsprojekt med sammanlagt
3 150 588 kronor.

Professor Per Svenningsson vid Karolinska Institutet i Stockholm beviljas fortsatt stöd för sitt projekt ”Mechanistic insights into the effects of Exenatide on disease progression in early Parkinson’s disease”. Projektet är unikt i sin design och undersöker om diabetesmedicinen Exenatide har en sjukdomsmodifierande effekt på utvecklingen av Parkinsons sjukdom. Rekrytering av deltagare beräknas vara avslutad första halvåret 2021.

Professor Per Svenningsson är ledamot av stiftelsens vetenskapliga råd och anmälde jävig situation i utvärdering av denna ansökan och har inte deltagit i det vetenskapliga rådets diskussion vid bedömningen av det beviljade projektet.

Docent Iben Lundgaard vid Lunds Universitet beviljas stöd för sitt projekt ”The role of glymphatic clearance in Parkinson’ disease”. I detta projekt undersöks ett system i hjärnan som upptäcktes för några år sedan, och vars uppgift är att avlägsna avfallsprodukter som hjärnan själv producerar, via cerebrospinalvätskan. I djurmodeller av Parkinsons sjukdom ska man studera om hämning eller stimulering av det glymfatiska systemet påverkar sjukdomsförloppet. Denna forskning kan i förlängningen leda till helt nya sätt att behandla Parkinsons sjukdom.

Medicine Doktor David Bäckström vid Umeå Universitet beviljas stöd för sitt projekt ”Biomarkers and pathology in preclinical and clinical Parkinson’s disease and parkinsonism”. I projektet undersöks dels om sjukdomsrelaterade förändringar kan detekteras i blodet innan sjukdomen debuterar, och dels om inflammatoriska förändringar i den hjärnomgivande cerebrospinalvätskan påverkar symtom och förlopp av Parkinsons sjukdom. Slutligen studeras med extremt högupplösande mikroskopisk teknik hjärnvävnad från personer som avlidit i Parkinsons sjukdom och andra Parkinsonliknande sjukdomar. Denna forskning kan på sikt leda till bättre förståelse av bakomliggande sjukdomsprocesser vid Parkinson sjukdom, och i förlängningen utveckling av ny behandling.

Professor Lars Forsgren är verksam vid Umeå Universitet och ordförande av stiftelsens vetenskapliga råd och anmälde jävig situation i utvärdering av denna ansökan och har inte deltagit i det vetenskapliga rådets diskussion vid bedömningen av det beviljade projektet.