2014

Parkinson Research Foundation har 2014 beviljat ett anslag på niohundratjugotre tusen sjuhundra  kronor (923 700 kr). Det beviljade anslaget har gått till Martin Ingelsson som är verksam vid Uppsala Universitet med det aktuella projektet Alpha-synuclein oligomers as a novel target for therapy and diagnostics in Parkinson’s disease and related disorders. Projektet kan kortfattat beskrivas enligt följande:

Vid neurodegenerativa sjukdomar blir specifika proteiner patologiskt förändrade och börjar inlagras i eller mellan hjärnans nervceller. Ett av dessa proteiner, alfa-synuklein, ansamlas som s.k. Lewykroppar i hjärnans nervceller vid Parkinsons sjukdom och Lewy body demens. Forskningen har visat att mellanstora, lösliga former av alfa-synuklein, s.k. oligomerer eller protofibriller, har en speciellt skadlig inverkan på cellerna.

I provrör kan Martin Ingelsson och hans forskarteam framställa oligomerer av alfa-synuklein, vilket utnyttjas för att producera högselektiva antikroppar. Antikropparna utvärderas för immunterapi – dels på cellkultur och dels på djurmodeller. På odlade nervceller har forskarteamet sett att de kan sänka nivåerna av skadligt alfa-synuklein. Vidare har teamet på s.k. transgena möss kunnat visa att tillförsel av dessa antikroppar genom injektion i bukhålan leder till lägre nivåer av skadliga alfa-synuklein oligomerer i centrala nervsystemet. Intressant nog har de även observerat att behandlade möss verkar få en förbättrad överlevnad.

Ytterligare studier är nu planerade för att undersöka effekten av immunterapi på andra cell- och musmodeller. Bland annat har Martin Ingelsson med sin forskargrupp inlett ett samarbete med Dr. Martin Hallbeck vid Linköpings universitet för att undersöka om antikropparna kan påverka spridning av alfa-synuklein oligomerer mellan odlade nervcellsliknande celler.

Martin Ingelsson säger: ”Vi är förhoppningsfulla att immunterapi så småningom även kan komma att utvärderas på patienter med Parkinsons sjukdom och Lewy body demens. För att kunna insätta behandling i tid är det viktigt med en god diagnostik. Parallellt med behandlingsstudierna pågår därför utveckling av olika mätsystem för att undersöka om nivåer av alfa-synuklein-protofibriller i blod- och ryggvätske-prover är förändrade hos patienter. Om vi kan påvisa att så är fallet skulle detta kunna utnyttjas som en ny biomarkör för de aktuella sjukdomarna.”

Stiftelsens motivering för anslaget är: Ett frontline projekt som undersöker nya sätt att förhindra utvecklingen av Parkinsons sjukdom genom att använda sig av utvalda antikroppar mot det sjukdomsalstrande proteinet alpha-synuclein

Professor Anders Björklund, ordförande i stiftelsens vetenskapliga råd och ledamot i styrelsen intervjuar Martin Ingelsson om hans projekt som nu får ett finansiellt tillskott av Parkinson Research Foundation: